วิสัยทัศน์ ( Vision )

"ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาด้านอาชีพ" 
     

ข้อมูลทั้งหมด    

ข้อมูลทั้งหมด    

ข้อมูลทั้งหมด    

ข้อมูลทั้งหมด    

ข้อมูลทั้งหมด    


ข้อมูลพื้นฐาน อบต