นางปุณยารัตน์ มุ่งดีดิษฐ์วรกูล
รองปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
-