นางปุณยารัตน์   มุ่งดีดิษฐ์วรกูล
รองปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
-