หน้าแรก ผลงาน สถานที่สำคัญ กระดานกระทู้ ติดต่อ
นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา
ปลัด อบต.บุ่ง
นางปุณยารัตน์ มุ่งดีดิษฐ์วรกูล
รองปลัด อบต.บุ่ง
นายสมยศ ฤทธิทิศ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางปุณยารัตน์ มุ่งดีดิษฐ์วรกูล
รองปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายนิรุต พันธ์โคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางปุณยารัตน์ มุ่งดีดิษฐ์วรกูล
รองปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
นางปุณยารัตน์ มุ่งดีดิษฐ์วรกูล
รองปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม