วิสัยทัศน์

 

 

วิสัยทัศน์ ( Vision )

ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาด้านอาชีพ

ยุทธศาสตร์รวม
      1. แก้ไขปัญหาสังคม หลุดพ้นจากความยากจนให้ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยการศึกษาให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มความ
สามารถ
      2. สร้างสุขภาพอนามัย ประชาชนปราศจากโรค แข็งแรง
      3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) มาช่วยในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารโปร่งใส
และการบริการที่รวดเร็ว
      4. บริหารท้องถิ่นด้วยวิธีประชาธิปไตย ประชาชนร่วมรับรู้และร่วมตัดสินใจ ยึดหลักว่าบ้านเมืองเป็นของประชาชนทุกคน

พันธกิจ

      1. สร้างรายได้ ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์
      2. แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทั้งวิธีมหภาค คือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาล และวิธีจุลภาค คือการแก้ปัญหาเฉพาะจุด
      3. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนแออัด ให้สะอาดถูกหลักอนามัย ยึดหลักสิ่งแวดล้อมดี ทำให้จิตใจดี

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
         1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ให้มีปัจจัยขั้นพื้นฐาน
         1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วไปเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
         1.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม โรงเรียน ชุมชน และครอบครัว ให้มีบทบาทพัฒนาคุณภาพชีวิตพึ่งตนเองได้
         1.4 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้เอื้ออำนวยการภารกิจที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่อง มาจากการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
 2. พัฒนาการบริหารและบริการ
         2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารด้านบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูลพื้นฐาน อบต