คณะผู้บริหาร

 

 

นางวัลย์ลัดดา  ชัยปัญญา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ข้อมูลพื้นฐาน อบต