สภาพทั่วไป

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง จ.อำนาจเจริญ

 

 ข้อมูล เดือน กันยายน 2561                                              

 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  5  หมู่บ้าน

 หมู่ 1  บ้านอ่างใหญ่            ประชากร  ชาย 335 คน    หญิง  332 คน รวม 667 คน      

 หมู่ 2 บ้านเจริญสามัคคี       ประชากร  ชาย 199 คน   หญิง   195 คน รวม 394 คน    

 หมู่ 3 บ้านบุ่ง                      ประชากร   ชาย 358 คน   หญิง 334 คน  รวม 692 คน   

 หมู่ 4 บ้านโนนใจดี             ประชากร  ชาย 254 คน    หญิง 274 คน  รวม 528 คน   

 หมู่ 5 บ้านเหล่าเจริญ           ประชากร  ชาย 442 คน    หญิง 377 คน  รวม 799 คน  

รวม                            ประชากร  ชาย 1,568 คน    หญิง 1,512 คน  รวม 3,080 คน   

ข้อมูลสภาพทั่วไป

  ที่ตั้ง

ตำบล บุ่ง    ห่างจากอำเภอ 3 กม.    ห่างจากจังหวัด 3 กม.

ใช้ระยะเวลา 15 นาที(เดินทางจากตำบล-อำเภอ)

อาณาเขต

ทิศเหนือ  จด   อบต.โนนหนามแท่ง

 ทิศใต้  จด   เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

               ทิศตะวันออก  จด  อบต.ห้วยไร่

               ทิศตะวันตก  จด  อบต.โนนโพธิ์

ลักษณะภูมิประเทศ

               มีพื้นที่ทั้งหมด         5,200  ไร่

               พื้นที่ราบ       2,370 ไร่    ร้อยละ  45.56  ของพื้นที่ทั้งหมด

สภาพภูมิอากาศ

            ฤดูร้อน   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  มี.ค.  ถึงเดือน  มิ.ย.  อุณภูมิเฉลี่ย  39 องศาเซลเซียส

            ฤดูฝน   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  ก.ค.  ถึงเดือน  ต.ค.  อุณภูมิเฉลี่ย  3 องศาเซลเซียส

            ฤดูร้อน   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  พ.ย.  ถึงเดือน  ก.พ.  อุณภูมิเฉลี่ย 19 องศาเซลเซียส

ข้อมูลการเมืองการปกครอง

  การเลือกตั้ง

            การเลือกตั้ง อบต. ครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552

            ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  แยกเป็นชาย  604  คน  หญิง  590  คน

            ผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  1,294 คน  ร้อยละ  68.59  ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

            บัตรเสีย  19  บัตร  ร้อยละ  2.32  ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

การปกครอง

จำนวนหมู่บ้าน   5  หมู่บ้าน

 กำนัน              1   คน

 สารวัตรกำนัน   2   คน

แพทย์ประจำตำบล      1  คน

ผู้ใหญ่บ้าน                   4  คน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  10  คน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรักษาความสงบ    2  คน

ประชากร

       ประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร(รวมในเขตเทศบาล) ณ วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

       แยกเป็น    ชาย   1,393  คน

                        หญิง  1,310  คน

                        จำนวนครัวเรือน  791  ครัวเรือน

                        จำนวนหลังคาเรือน  791  หลังคาเรือน

                        ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่   98.09  คน/ตร.กม.

                        ความหนาแน่นของบ้านต่อพื้นที่   14.52  หลังคาเรือน/ตร.กม.

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

            ส่วนภูมิภาค   1  แห่ง

            ส่วนท้องถิ่น   1  แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

 การประกอบอาชีพ

     ด้านเกษตรกรรม รวม 5,200  ไร่     รวม  193  ครัวเรือน

          ทำนา  2,370  ไร่  ร้อยละ  45.56 จำนวน 193 ครัวเรือน  รายได้เฉลี่ย  19,000 บาท/ปี/ครัวเรือน

      ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์

                       ร้านค้าทั่วไป  10 แห่ง

       ด้านแรงงาน

            แรงงานที่อยู่ในพื้นที่

                ข้อมูลพื้นฐาน อบต